We’re here when you need us — for every care in the world.

Phong kham BS Pham Nguyen Bao Quoc

Our Doctors

Search by name, specialty, location and more.

Phong kham BS Pham Nguyen Bao Quoc

Our Doctors

Search by name, specialty, location and more.

Phong kham BS Pham Nguyen Bao Quoc

Our Doctors

Search by name, specialty, location and more.

  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Mỗi bài viết , phần phụ lục sử dụng chức năng của Theme, nhưng click vào thì dẫn đến đề mục sai
  • Trước đây đặt hẹn dùng plugin Bookly ( bởi Nota Info) nhưng nó nặng nề và chậm chạp quá , không biết em có viết lại được không, anh nghĩ khó ở chổ mình chủ động block những ngày lễ và những ngày không khám. Anh chỉ cần đơn giản: form nhập liệu sau đó sẽ gởi mail đến khách hàng và máy chủ, có calendar cho khách hẹn và khung giờ mỗi 15 phút, từ 17h30 đến 20h, có 1 calendar cho admin tra cứu hoặc khóa lịch